Založ si blog

Neneplaťte u lekára nezmyselné poplatky !

lekar

V drvivej väčšine prípadov by pacient za štandardnú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách platiť nemal. Realita je však často úplne iná. Najmä v obciach a mestách kde je na jednu spádovú oblasť málo odborných ambulancií a ľudia nemajú na výber. Ak nemajú na lekára celý deň, musia si zaplatiť prednostné vyšetrenie. Na Slovensku sú dokonca ambulancie, kde čakajú pacienti v poradí od tretej, štvrtej v noci a ak prídu o siedmej, v čase otvorenia ambulancie a nie sú objednaní, už sa na vyšetrenie v daný deň nedostanú [1].

 

Povedzme si na čo má pacient v ambulancii nárok a čo robiť pri podozrení keď si lekár účtuje neoprávnené poplatky.

 

Samosprávne kraje neschvaľujú cenníky výkonov hradených pacientom. Schvaľujú iba prednostné vyšetrenia počas určených ordinačných hodín, ktoré musia byť zverejnené na viditeľnom mieste.

 

Dopredu sa preto informujte (napríklad na webovej stránke vášho kraja) aké maximálne poplatky za objednanie si môže váš lekár vyberať a aké sú podmienky pri prednostných vyšetreniach.

 

Poplatky za prednostné vyšetrenie sa pohybujú od 3,36 do 16,6 eur. Napríklad v Banskobystrickom kraji je poplatok za objednanie od júla 2014 maximálne 5 eur (z pôvodných 16 eur). V Bratislavskom kraji je to suma od 3,36 do 9,96 eura.

 

Čas vyhradený na prednostné vyšetrenia je pravdepodobne vo všetkých samosprávnych krajoch maximálne 25% z celkového času ordinačných hodín. Aj keď skontrolovať jeho dodržiavanie je takmer nemožné.

Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť nový kontroverzný zákon, ktorý v ambulanciách čiastočne reguluje prednostné vyšetrenia tak, aby medzi každým objednaným pacientom bol aspoň dvojhodinový priestor na bežnú ordináciu. [2], [3]

 

Cenníky si určujú lekári a nie sú regulované. Ich tvorba je nezávislá, záleží napríklad od štandardu či vybavenosti ambulancie, ale aj od ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale tiež od jeho sociálneho cítenia .

 

Podľa § 6 zákona č.576/2014 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon č. 576/2004 Z.z.) je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný pacienta informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupoch. V rámci tohto podávania informácií by sa mal pacient dozvedieť o cenách poskytnutej zdravotnej starostlivosti resp. doplatku za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.

 

Na základe § 79, ods. 1   písm. g) a písm. o) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o poskytovateľoch“) je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný:

 

–          umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ, za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, v priestoroch čakárne, alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené

 

–          vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doklad o výške úhrady za každý výkon, ktorý nie je zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, dokladom sa rozumie príjmový pokladničný doklad, ak ide o hotovostnú platbu, alebo faktúru, ak ide o bezhotovostný prevod

 

Ako sa brániť

Za porušenie týchto povinností môže dostať lekár pokutu. V Banskobystrickom kraji je to až do výšky 663 eur. [4] Ak máte pochybnosti a chceli by ste dať podnet na prešetrenie, kontaktujte odbor zdravotníctva vo vašom samosprávnom kraji.

 

Zo skúseností môžem povedať že odbor zdravotníctva v Banskobystrickom kraji reaguje na podnety veľmi promptne a osobne preverí každý opodstatnený podnet. Vhodné je po telefonickej, alebo emailovej konzultácii poslať podanie písomne aj s dokladmi – napríklad príjmový pokladničný doklad s vyššou sumou ako je schválená a podrobný popis situácie. Máte právo aj na anonymné podanie žiadosti, ale v tom prípade bude môcť odbor zdravotníctva preveriť len všeobecné dodržiavanie nariadení. Pri neanonymnom vyšetrovaní máte šancu že Vám bude vrátený neoprávnene naúčtovaný poplatok, ale zrejme sa k danému lekárovi už znovu ísť neodvážite.

 

Pri pochybnostiach o tom či sú platby za lekárske úkony opodstatnené kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu. Z mojej skúsenosti mi Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytna promptne podrobné informácie čo si lekár môže a nemôže účtovať.

 

V prípade, že nesúhlasíte s platbou obráťte sa tiež na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá Vám je povinná doporučiť zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Situácia je samozrejme jednoduchšia vo veľkých mestách ako v regiónoch kde je výber poskytovateľov veľmi obmedzený.

 

Časté príklady porušenia nariadení v ambulanciách

 

 • V ambulanciách často chýba cenník na viditeľnom mieste, alebo je neúplný (typický je chýbajúci poplatok za objednanie, alebo poplatok za potvrdenie o návšteve)
 • Pokiaľ má lekár vyhradené hodiny pre objednaných pacientov, niekedy táto informácia pri ordinačných hodinách chýba.
 • Nedodržiava sa vyhradený čas maximálne 25% z času ordinačných hodín pre objednaných pacientov.
 • Lekár objedná pacienta bez poskytnutí informácie že ide o objednanie za poplatok. Ten si od neho často vypýta až sestra pri odchode z ambulancie.
 • Lekár vyšetruje len objednaných pacientov a všetky objednania sú spoplatnené
 • Lekár si účtuje vyššiu sumu ako mu dovoľuje schválené nariadenie kraja.
 • Aj keď sú sú pacienti objednávaní na určitý čas a niekedy musia čakať dve až tri hodiny, lekári si napriek tomu poplatok vyberú.
 • Poplatky, ktoré lekári od pacientov žiadajú sú často neodôvodnené. Napríklad:

– poisťovňa údajne neprepláca daný úkon, alebo daný liek ktorý Vám podajú v ambulancii

– lekár má minuté limity od poisťovne na tento mesiac a za vyšetrenie si musíte platiť

– poplatok za vstupnú prehliadku, resp. evidenciu pacienta pri prvej návšteve ambulancie

– poplatok v malej sume (napríklad jedno euro) od každého pacienta za každú návštevu ambulancie [5]

 

Nové pravidlá objednávania od roku 2015

Nedávno schválila vláda novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného zavádza pravidlo, že lekári budú môcť účtovať poplatok za prednostné vyšetrenie iba v prípade ak dostane pacient termín do 10 pracovných dní. Ďalej ruší poplatky za vypísanie receptu, poukazu na zdravotnícke pomôcky, návrhu na kúpele aj za vypísanie výmenného lístka a za potvrdenie o návšteve lekára. Menia sa aj pravidlá pri sankciách, ktoré bude môcť samosprávny kraj lekárovi uložiť. Výnosy z pokút budú po novom príjmom kraja. Ak novela prejde parlamentom, platiť by mala od marca budúceho roka.

Viac informácií sa môžete dočítať tu [6].

 

Ako je to s poplatkami v iných krajinách

Je to možno trocha zarážajúce a možno trocha smutné, ale pacienti platia aj napriek zdravotnému poisteniu menšie sumy takmer v každej krajine. Viac si o tom môžete prečítať v nasledovnom článku [7]. Dôležité však je aby o tom bol pacient dopredu informovaný a poplatky sa nevyberali chaoticky a subjektívne ako je to u nás.

 

 

Moje skúsenosti

V minulosti som mal viacero skúseností s lekármi, ktorí si neodôvodnene vyberali poplatky. Navštevoval som lekárov v Banskobystrickom aj Bratislavskom kraji. Subjektívne horšia situácia bola v Banskobystrickom kraji. Niektoré z nich opíšem.

 

 • Lekárka špecialistka ma na prvé vyšetrenie (asi rok 2012) objednala aj keď mala prázdnu ambulanciu. Po odchode z ambulancie si sestra vypýtala poplatok niečo viac ako 3 eurá za objednanie. O týždeň neskôr po telefonáte keď som sa pýtal či už prišli výsledky z vyšetrení, mi lekárka bez ďalších otázok povedala aby som prišiel v konrétny deň a čas. Po konzultácii výsledkov si odo mňa sestra pri odchode opäť vypýtala rovnaký poplatok. Vraj opäť za objednanie.

Tento postup som nepovažoval za správny aj keď som uznal že čiastočne to bola moja chyba, lebo som sa neinformoval dopredu či je objednanie bezplatné. Okrem tohto som si všimol že pred ambulanciou chýbal cenník. Svoje zistenia spolu s príjmovým pokladničným dokladom som poslal na odbor zdravotníctva Banskobystrického kraja. Chcel som zostať v anonymite a tak ma kraj informoval, že nemôže preveriť moju konkrétnu situáciu, ale aj napriek tomu vykonal kontrolu. Našli nedostatok v sume ktorú si lekárka účtovala za objednanie. Suma bola o niekoľko desiatok centov vyššia ako schválil kraj. Lekárka musela vykonať nápravu. Cenník s úkonmi vraj pred ambulanciou nechýbal.

 

 • Druhá skúsenosť (rok 2012) bola opäť v Bankobystrickom kraji. K lekárke ma poslal iný špecialista. Tá ma objednala na vyšetrenie, ale až o mesiac a nebol som informovaný o tom že je to za poplatok. Po vyšetrení si sestra odo mňa tak ako od každého pacienta predo mnou bez ďalších informácií vypýtala poplatok asi 10 eur. Opýtal som sa za čo to je. Odpoveď bola že za objednanie. Za objednanie však bola suma 7 eur. Po mojej otázke prečo nie 7 eur som dostal odpoveď že nejde o objednanie, ale už sa im minuli limity zo zdravotnej poisťovne a preto si musia pacienti platiť. Sestru som informoval že sa mi to nezdá v poriadku a že požiadam o preverenie samosprávny kraj a zdravotnú poisťovňu. Tvrdila mi že kontrola môže prísť, lebo majú všetko v poriadku. Nakoniec som zaplatil.

Danú situáciu som riešil s mojou zdravotnou poisťovňou. Tá mi oznámila, že lekárka nemala právo vyberať poplatky za vyčerpané limity. Vraj má právo požiadať o zvýšenie limitov a že sa lekárom takmer vždy vyhovie.

Ďalej som písomne a tentokrát neanonymne požiadal o preverenie situácie na odbore zdravotníctva Banskobystrického kraja. Priložil som príjmový pokladničný doklad.

Situáciu riešili spolu so zdravotnou poiťovňou. Výsledok bol taký že lekárka neodôvodnene vyberala poplatky a vrátila mi môj zaplatený poplatok.

 

 • Tretia skúsenosť (rok 2014) bola v Bratislavskom kraji. Moja obvodná lekárka ma poslala na chirurgiu kvôli menšiemu chirurgickému zákroku. Musel som zaplatiť poplatok za lokálnu anestézu (lidokaín). Vraj to štandardne poisťovňa neprepláca. Nepamätám si presne, ale išlo o sumu asi 7, alebo 10 eur. Na túto tému sme ešte vtipkovali s chirurgom že je to dosť a že by som to možno skúsil bez anestézy.

Neskôr som telefonicky kontaktoval svoju poisťovňu a presne je opísal danú situáciu. Tá mi potvrdila že v mojom prípade lekár nemal právo účtovať poplatok za lidokaín. Situáciu som však ďalej neriešil.

 

 • Štvrtá skúsenosť (rok 2015) bola tiež v Bratislavskom kraji. Bol som odoslaný k špecialistovi. V čakárni bol v tom čase iba jeden človek. Sestra ma po otázke či som u nich prvý krát (áno bol som), bez ďalších otázok objednala na presný termín s čakaním asi 40 dní.

Pri odchode som sa opýtal či je objednanie bezplatné. Povedala že sa platí 10 eur, ale že to je za vstupné vyšetrenie. V čakárni navyše chýbal akýkoľvek cenník s úkonmi.

Takýto poplatok je samozrejme veľký nezmysel a lekárka nemá právo ho účtovať. Napriek tomu som situáciu neriešil, lebo som nemal čas hľadať si ďalšiu lekárku, resp. si „znepriateliť“ súčasnú.

Aktualizácia: V deň vyšetrenia odo mňa sestra ani lekárka nakoniec žiadny poplatok nechcela.

 

 •  Viac krát sa stalo že že špecialista, alebo obvodná lekárka vypýtala poplatok 1 alebo 2 eurá za priepustku zamestnávateľovi. Niekedy som ju však dostal bez poplatku. Vo väčšine prípadov som však odmietol zaplatiť a priepustku si nevzal keďže mám zamestnanie s pomerne flexibilným pracovným časom.  Na tieto poplatky majú lekári nárok, ale považujem ich za vrcholne neetické keďže návšteva lekára je právo pacienta a potvrdenie o návšteve potrebuje pre svojho zamestnávateľa (školu).

 

 

Zdroje:

[1] http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/zaplat-alebo-sed-pacienti-cakaju-vysetrenie-aj-od-tretej-hodiny-rano.html

[2] http://www.skzl.sk/index.php/aktuality/monitoring/2585-lekari-obmedzenie-prednosti-nebude-fungovat

[3] http://www.lekom.sk/index.php?ID=2312

[4] http://www.vucbb.sk/portal/samosprava/medialny-servis/monitoring/smernicu-kraja-niektori-lekari-nedodrziavaju

[5] http://www.pravo-medicina.sk/otazka/232/poplatok-za-kazdu-navstevu-lekara

[6] http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/335540-poplatok-za-prednost-u-lekara-termin-musi-dat-do-10-dni/

[7] http://niesomovca.sk/pacienti-platia-takmer-vsade

 

Hyperloop na Slovensku nikdy nebude

08.05.2017

Keď Hyperloop transportation oznámil že na Slovensku zakladá výskumno vývojovú pobočku a plánuje vybudovať trať medzi Bratislavou a Viedňou, potešil som sa. Ako som sa však dozvedal ďalšie viac »

16. februára sa rozhodne či hazard v Bratislave definitívne skončí !

13.02.2017

Vo štvrtok 16.2.2017 budú bratislavskí mestskí poslanci hlasovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý zakáže hazard na celom území mesta Bratislavy. Čieastočný zákaz hazardu viac »

Krádež 50 000 podpisov petície proti hazardu na bratislavskom magistráte. Sme mafiánsky štát ?

30.08.2016

https://youtu.be/rHdPHLBrfHE Dalo sa očakávať že "pro hazardná lobby" vyvinie veľké úsilie a vynaloží milióny eur na to aby zastavila prijatie všeobecne záväzného nariadenia za zákaz herní viac »

obchod, nakupovanie, zľavy, rodina, nákup, potraviny

VIDEO: Bugár hovorí o falošných reťazcoch. Simon: Zdaňujete chudobu

14.12.2018 06:00

Odvod pre obchodníkov bude, rozhodli poslanci. Reťazce varujú, že odvod budú musieť zohľadniť. Opozícia hovorí o zdražovaní potravín, koalícia to odmieta.

írsko, referendum, potraty

Írsky parlament schválil návrh zákona povoľujúci umelé prerušenie tehotenstva

13.12.2018 22:58

Írsky premiér Leo Varadkar označil schválenie legislatívy zákonodarcami za "historickú chvíľu pre ženy".

donald trump

Stretnutie Putina s Trumpom nebude možné, kým Rusko nevráti zajaté lode

13.12.2018 22:03

Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Francúzsko, Štrasburg, streľba

Francúzska polícia zastrelila útočníka z vianočných trhov

13.12.2018 21:55, aktualizované: 14.12.2018 06:26

Organizácia Islamský štát uviedla, že strelec Cherif Chekatt bol jedným z jej 'vojakov'.

Daimonion

O ekonomike, spoločenských problémoch, medicíne, zdravej výžive, technike

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 251689x
Priemerná čítanosť článkov: 10068x

Autor blogu

Kategórie